Resources, Links & Document

 

Icegeranyo c’ inama yo gutanguza ishirahamwe BDQ muri Queensland

Urutonde rw’ ibizokwirwa mu nama yambere yabarongoye Diaspora muri Australia

Amategeko ngenderwaho y’ ishirahamwe Burundian Diaspora in Australia (BDA) Ltd

Urubuga ngurukanabumenyi rwa Diaspora Ndundi

Burundian Diaspora of Queensland Inc – Appointment of the Vice President