Resources, Links & Document

 

Icegeranyo c' inama yo gutanguza Diaspora y' Abarundi muri Queensland

Urutonde rw' ibizokwirwa mu nama yambere yabarongoye Diaspora muri Australia

Letter of nomination approving the representatives of Burundians Diaspora in Australia

Strategic Planning of Burundian Diaspora 2019-2021

Amategeko ngenderwaho y' ishirahamwe Burundian Diaspora in Australia (BDA) Ltd