Resources, Links & Document

 

Icegeranyo c’ inama yo gutanguza ishirahamwe BDQ muri Queensland

Urutonde rw’ ibizokwirwa mu nama yambere yabarongoye Diaspora muri Australia

Amategeko ngenderwaho y’ ishirahamwe Burundian Diaspora in Australia (BDA) Ltd

Urubuga ngurukanabumenyi rwa Diaspora Ndundi

Board Resolution Creating an Advisory Committee and Appointment of its Members – 25 Jan 2021

Ikete rigena umukuru w’ urwego Mpanuzwajambo¬†