INAMA YA BOSE – ABARUNDI BABA MURI AUSTRALIYA 

Ihuriro ry’ Abarundi baba muri Australiya (Burundian Diaspora in Australia – BDA ) riri n’ iteka ntangere ryo gutumira UMURUNDI n’ UMURUNDIKAZI wese aba muri Australiya kandi avyifuza, mu nama yaryo yambere ihuza abantu bose,  izoba ku munsi w’ Imana Igenekerezo rya 10 Gitugutu 2021 (10/10/2021), kuva igihe c’ isaha 16:30 z’ umuhingamo ku masaha ya Queensland.

Intumbero nyamukuru yiyo nama ni ugusigurirwa intambwe igezweho mu gutunganya neza urwego BDA – Ihuriro, Imigambi imaze kurangurwa, n’ iyitegekanywa muri kazoza, Kwakira ivyiyumviro vya buri wese yifuza guterera mw’ ituunganywa neza ry’ Ihuriro BDA. Muri iyo nama, kazoba n’ akaryo keza ko guhanahana ivyiyumviro ku kuruhare n’ intererano ya buri umwe wese, tutibagiye n’ uruhara rw’ amashirahamwe atandukanye ahurikiwemwo n’ Abarundi baba muri Australiya mu gutsimbataza no gushira mu ngiro imigambi myinshi ya Diaspora Ndundi.

Inama izobera ku Murongo ngurukanabumenyi GOOGLE MEET  kuva igihe c’ Isaha 16:30 kw’ isaha ya Brisbane.

Uwariwe wese yifuza gutanga intererano yiwe muri iyi nama aratumiwe. Mushobora gukoresha uburyo bukurikira kugira muzoshobore gukurikirana inama:

Uburyo bwa mbere mwokoresha kugira mukurikirane inama:

koresha iyi GOOGLE MEET link:  meet.google.com/vqp-wxgh-qvz  uzoca winjira mu nama

Uburyo bwa kabiri mwokoresha kugira mukurikirane inama: 

Hamagara Numero ya Telephone : +61 3 8594 6391‬ uce winjiza PIN No: 753 553 939‬# uzoca ukurikirana inama ukuri kwamye.